Be-Life Etik Kurallarımız

BE-LİFE A.Ş.

ETİK KURALLARIMIZ

Be-Life bu metinle, gerek müşteri ve iş ortaklarıyla, gerek diğer kişi ve kuruluşlarla, gerekse de çalışanları ile her türlü iş ve işlemlerde uygulanmak üzere etik kurallarını belirlemektedir.
Böylece, şirketimizin saygınlığı geliştirilmekte, istikrar ve güven korunmaktadır.

1. YASA VE YÖNETMELİKLERE UYULMASI

1.1. Şirketimizde işlemler ülke yasalarına ve düzenlemelere uygun şekilde yürütülür. Bu nedenle çalışanlarımız yasalar ile şirket yönetmeliklerimize ve politikalarımıza uygun davranır.

2. GİZLİLİK

2.1. Şirketin ticari sır niteliğindeki bilgileri, çalışanlara ait ücret, performans, sağlık durumu gibi kişisel bilgiler ile müşteri ve iş ortaklarımıza ait bilgiler gizlidir ve kimse ile paylaşılmaz.

3. ÇALIŞMA SINIRLAMASI

3.1 Çalışanlar başka bir işte çalışmaz. Ancak, yönetimin onayı ile kamu yararına çalışan dernek, vakıf, meslek ve eğitim kuruluşlarında görev yapabilirler.

4. SİYASİ TARAFSIZLIK

4.1 Çalışanlar, iş yerinde hiçbir siyasi parti ya da görüşün lehinde ya da aleyhinde propaganda yapmaz veya temsilcisi olmaz.

5. KİŞİSEL YARAR SAĞLAMAMA

5.1. Çalışanlar, görevleri esnasında elde ettikleri bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanmaz
5.2. Çalışanlar, şirket adına yapılan işlemlerde, kişisel herhangi bir menfaat veya hediye kabul etmez. Şirkete gelen tüm hediyeler insan kaynaklarına teslim edilir

6. MEDYA İLE İLİŞKİLER

6.1. Çalışanlar, yönetim kurulunun onayı olmadan şirketle ilgili konularda yayın organlarına ve sosyal medyaya yazı yazmaz, demeç vermez.

7. ŞİRKET MALINI İYİ KULLANMA

7.1.Çalışanlar şirket envanterine dahil tüm eşyaların iyi kullanılmasına itina eder ve tasarruflu davranır.

8. DAVRANIŞLAR

8.1.Çalışanlar görevlerini şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir şekilde yerine getirir.
8.2.Çalışanlar şirket içinde ve dışında, kurumun itibarını zedeleyecek hiç bir davranışta ve faaliyette bulunmazlar.
8.3.Şirketimiz çalışanları, çalışma arkadaşlarıyla her zaman karşılıklı saygı, güven, dayanışma içinde ve takım ruhuyla çalışır.
8.4.Şirketi temsil eden çalışanlar, görevlerinin gerektirdiği şekilde giyinirler.

9. MÜŞTERİLER ve İŞ ORTAKLARIYLA İLİŞKİLER

9.1.Çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalır, müşterilere hak ve yükümlülükler gibi konularda açık ve doğru bilgi verir, hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir
9.2. Serbest rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yapılmaz, rakip firma ve ürünler kötülenmez.

10. FIRSAT EŞİTLİĞİ

10.1. Şirketimiz fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanları arasında din , dil, veya ırk ayrımı yapmaz. İşe alınma ve yükselmenin kriteri; nitelik, bilgi , tecrübe ve performanstır.

11. SOSYAL SORUMLULUK

11.1. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlar desteklenir ve iş birliği yapılır.

12. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

12.1. Çalışanlara, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme olanağı sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

13. ETİK KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA ORTAMININ YARATILMASINDA YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

13.1. Etik kurallar hem şirketimizin başarısı hem de kişisel başarı için önemlidir. Şirketimizde etik kurallara uyumun gözetilmesi yöneticilerin sorumluluğundadır.
13.2. Yöneticiler; davranış ve kararlarıyla her zaman çalışanlara örnek olur.
13.3. Etik kurallara aykırı davranışlar yöneticilere bildirildiğinde, derhal değerlendirilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır.

Etik Kuralları İletişim Adresi: ethic@be-life.app